Aktuality

POVINNOST PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ


• povinnost předškolního vzdělávání se dle § 34, odst.1 a § 34a, odst. 3 školského zákona vztahuje od každého následujícího školního roku na dítě, které dosáhlo pěti let v předchozím školním roce;
• povinné předškolní vzdělávání má podobu pravidelné denní docházky v pracovních dnech a to v rozsahu daném aktuálním prováděcím předpisem MŠMT o organizaci školního roku v základních a středních školách;
• zákonný zástupce je povinen zajistit; aby dítě docházelo do mateřské školy nejméně 4 hodiny denně a to nepřetržitě;
• příchod dítěte do školy je stanoven nejpozději do 8:00;
• rodič dítěte s povinností předškolního vzdělávání nejpozději do tří dnů od prvního dne nepřítomnosti zaznamená důvod nepřítomnosti do omluvného listu
• předem známou nepřítomnost doloží rodič nejpozději 1 den předem na žádance třídní učitelce
• pokud celková nepřítomnost dítěte z důvodu jiného než doloženého zdravotního přesáhne za pololetí 60 hodin (tj. 15x4 hodiny zákonem předepsané povinné docházky), je ředitelka školy oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte a rodič je povinen do tří dnů od výzvy tak učinit, neučiní-li tak ani po druhém vyzvání, oznamuje ředitelka školy zanedbání povinností rodiče příslušného státnímu orgánu;
• dítě může být dle § 34b školského zákona vzděláváno i formou individuálního vzdělávání bez pravidelné denní docházky dítěte do školy; rodič je povinen písemně oznámit tuto skutečnost nejpozději tři měsíce před zahájením školního roku ředitelce školy. V oznámení uvede jméno a příjmení dítěte, jeho rodné číslo a místo trvalého pobytu, období individuálního vzdělávání a jeho důvody;
• ředitelka školy doporučí rodiči, jehož dítě je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě individuálně vzděláváno;
• ředitelka školy dohodne s rodičem předpokládanou úroveň očekávaných výstupů, jichž má být v těchto oblastech dosaženo;
• ověření úrovně očekávaných výstupů se děje v období od 15. prosince do 15. ledna a to v termínech předem stanovených harmonogramem školního roku k 1. září daného školního roku; rodič zajistí účast dítěte na ověření.
• nezúčastní-li se dítě po opakované výzvě ani v náhradním termínu ověření úrovně očekávaných výstupů individuálního vzdělávání, ukončí ředitelka od prvního následujícího měsíce individuální vzdělávání dítěte;
• všechny další způsoby náhradního plnění povinného předškolního vzdělávání, např. vzdělávání mimo území ČR se děje dle platné legislativy.
Zpět na seznam

archiv